Drone kuvaus ja Google Street View virtuaaliesittely 360-kuvauksen kanssa

Drone kuvaus ja Google Street View virtuaaliesittely

Tämä artikkeli koostuu kahdesta uudesta palvelusta, jotka ovat drone kuvaus ja Google Street View virtuaaliesittely.

Kuva: Google Street View näkymä tietokoneella, pienet pallot karttanäkymässä ovat kuvauskohtia.
Kuva: Google Street View näkymä tietokoneella, pienet pallot karttanäkymässä ovat kuvauskohtia.
Kuva: Google maps Street View -kuvausauto.
Moni yritys ja palvelu löytyy lopulta Google Mapsin avulla.
Kuva: Moni yritys ja palvelu löytyy lopulta Google Mapsin avulla.
Kuva: Dronet ovat pääsääntöisesti varustettu kameralla.
Kuva: Dronet ovat pääsääntöisesti varustettu kameralla.
Video: Dronella kuvattu video.
Kuva: Aviamaps dronekartta kertoo mm. suurimmat sallitut lentokorkeudet ja kuvausrajoitukset.
Kuva: Aviamaps dronekartta kertoo mm. suurimmat sallitut lentokorkeudet ja kuvausrajoitukset.

--

--

https://www.3d-kuvat.fi/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store